Hình ảnh các tổ hướng ứng tham gia phong trào Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, năm học 2020-2021 tại Trường mầm non Ninh Thủy

 

Hình ảnh các tổ hướng ứng tham gia phong trào Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, năm học 2020-2021 tại Trường mầm non Ninh Thủy