KẾ HOẠCH THAM QUAN-GIAO LƯU TRẺ 5 -6 TUỔI VỚI CÁC CHÚ BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG 366 PHƯỜNG NINH HẢI.

KẾ HOẠCH THAM QUAN-GIAO LƯU TRẺ 5 -6 TUỔI VỚI CÁC CHÚ BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG 366 PHƯỜNG NINH HẢI.