CÁN BỘ, GIÁO VIÊN , NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON NINH THỦY PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH CHUẨN BỊ CÁC HỘI TRAI CHỢ XUÂN CHO CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON NINH THỦY VUI XUÂN, ĐÓN TẾT NĂM TÂN SỬU 2021

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN