KẾ HOẠCH THAM QUAN-GIAO LƯU TRẺ 5 TUỔI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THỦY 

PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA

TRƯỜNG MN NINH THỦY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sô:       /KH-MNNThy Ninh Thủy, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THAM QUAN - GIAO LƯU TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THỦY

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm thực tế về chủ đề “Trường Tiểu học”, làm quen với một số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1, hoạt động của học sinh tiểu học, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ trước khi  vào lớp 1.

- Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho buổi tham quan của trẻ, tạo cho trẻ không khí vui vẻ thoải mái trong suốt buổi tham quan, giúp trẻ làm quen với cô giáo và các anh chị ở Trường Tiểu học.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo số lượng học sinh 5 -6 tuổi tham gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham quan;

- Trang bị kiến thức cần thiết để đạt hiệu quả giáo dục cao.

II. THÀNH PHẦN

-  Lãnh đạo nhà trường: Ban giám hiệu.

- Giáo viêni: Hương, My, Huyền, Linh, Bắc, Thoa, Phong. 

- Học sinh: 100 học sinh của 3 lớp 5 – 6 tuổi D, 5 – 6 tuổi E, 5 – 6 tuổi G 

- BĐDCMHS trường mầm non Ninh Thủy.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN – GIAO LƯU

1. Thời gian

- Thời gian: 6 giờ 45 phút, thứ sáu ngày 03 tháng 7 năm 2020

2. Địa điểm: 

- Trường Tiểu học Ninh Thủy

IV. Nội dung chương trình cụ thể

1. Hoạt động tại Trường Tiểu học Ninh Thủy

- Từ 6 giờ 45 phút - 7 giờ 00 phút: Đưa trẻ đi từ trường Mầm non Ninh Thủy đến Trường Tiểu học Ninh Thủy – Ổn định

- Từ 7 giờ 00 phút - 7 giờ 30 phút: Giao lưu với học sinh tiểu học qua các hoạt động: Sinh hoạt sao; Làm quen với một số đồ dùng học tập của học sinh lớp 1.

- Từ 7 giờ 30 phút - 7 giờ 40 phút: Trẻ tham quan các lớp học.

- Từ 7 giờ 40 phút - 8 giờ 00: Đưa trẻ về trường mầm non Ninh Thủy.

2. Kết thúc: 

Giáo viên cho trẻ vào lớp tiếp tục tổ chức hoạt động..

V. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

- Tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình chuyến tham quan: BGH, Ban đại diện CMHS các lớp 5 tuổi, GVCN lớp 5 tuổi.

- Liên hệ với trường tiểu học Ninh Thủy về kế hoạch và nội dung tham quan: Ban giám hiệu.

-. Phương tiện như ô che nắng, mũ nón: CMHS (Chuẩn bị mũ cho học sinh). GV (chuản bị ô che).

- Công tác tổ chức: Phong và GV tiểu học.

- Dụng cụ, thuốc men y tế: Cô Trang (PHT)

- Sữa cho các cháu đi giao lưu: BĐDCMHS.

- Nước uống và cốc: Nhung, Xuyên.

- Qùa; Linh.

- Phân công phụ trách quản các cháu tham quan:

+ Cô Hương, cô My phụ trách lớp 5-6 tuổi D 

+ Cô Huyền, Linh phụ trách lớp 5-6 tuổi E 

+ Cô Bắc, cô Thoa phụ trách lớp 5-6 tuổi G 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi tham quan, giao lưu trường Tiểu học Ninh Thủy của trường Mầm non Ninh Thủy./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (Triển khai); 

- Trường Tiểu học Ninh Thủy (Phối hợp t/h)

- BĐDCMSH; ĐTN (Phối hợp t/h)

- BPCM, TTCM (thực hiện);

- Lưu VT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hà Phương Thoa