KẾ HOẠCH TRẺ 5 TUỔI VIẾNG NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ PHƯỜNG NINH THỦY

PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA

TRƯỜNG MN NINH THỦY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sô:       /KH-MNNThy Ninh Thủy, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHO TRẺ 5-6 TUỔI VIẾNG THĂM

 NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ PHƯỜNG NINH THỦY

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non về:

+ Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động tham quan.

+ Giáo dục lòng tự hào về truyền thống cách mạng quê hương, ý thức bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo số lượng học sinh tham gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham quan.

- Trang bị kiến thức cần thiết để đạt hiệu quả giáo dục cao.

II. THÀNH PHẦN

-  Lãnh đạo nhà trường: Ban giám hiệu.

- Giáo viên 5 tuổi: Chung, My, Hằng, Linh, Trinh, Phong, Huyền, Thoa. 

- Học sinh: 100 học sinh của 3 lớp 5 – 6 tuổi A, 5 – 6 tuổi B, 5 – 6 tuổi C 

- BĐDCMHS trường mầm non Ninh Thủy.

- Đoàn thanh niên phường NInh Thủy.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN

1. Thời gian

- Thời gian: 6 giờ 45 phút, thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: 

- Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Ninh Thủy

IV. Nội dung chương trình cụ thể

1. Hoạt động tại Nhà bia tưởng niện liệt sĩ

- Từ 6 giờ 45 phút - 7 giờ 00 phút: Đưa trẻ đi từ trường Mầm non Ninh Thủy đến Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Ninh Thủy – Ổn định

- Từ 7 giờ 00 phút - 7 giờ 20 phút: Dự lễ dâng hương và nghe giới thiệu về nhà tưởng niệm lịch sĩ phường Ninh Thủy.

- Từ 7 giờ 20 phút - 7 giờ 40 phút: tham quan toàn bộ khu Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Ninh Thủy.

- Từ 7 giờ 40 phút - 8 giờ 00: Đưa trẻ về trường mầm non Ninh Thủy.

2. Kết thúc: 

Giáo viên cho trẻ vào lớp để tham gia học tập.

V. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

- Tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình chuyến tham quan: BGH, Ban đại diện CMHS các lớp 5 tuổi, GVCN lớp 5 tuổi.

- Báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND, phối hợp với Đoàn thanh niên phường Ninh Thủy về tổ chức chuyến tham quan: Ban giám hiệu.

- Liên hệ với Ban quản lý nhà bia tưởng niệm liệt sĩ  phường Ninh Thủy về nội dung chương trình: Ban giám hiệu.

-. Phương tiện như ô che nắng, mũ nón: CMHS (Chuẩn bị mũ cho học sinh). GV (chuản bị ô che).

- Công tác tổ chức: Hằng và đ/c Tuấn (Đoàn thanh niên phường).

- Dụng cụ, thuốc men y tế: Cô Trang (PHT)

- Sữa cho các cháu đi viếng thăm nhà bia liệt sĩ phường: BĐDCMHS.

- Nước uống và cốc: Nhung, Xuyên.

- Hoa; 2 giỏ hoa: Linh.

- Trang phục bộ đội cho trẻ (12 bộ): Hằng.

- Phân công phụ trách quản các cháu tham quan:

+ Cô Chung, cô My phụ trách lớp 5-6 tuổi A + Đoàn thanh niên phường

+ Cô Hằng, Linh, Thoa phụ trách lớp 5-6 tuổi B + Đoàn thanh niên phường

+ Cô Trinh, cô Huyền phụ trách lớp 5-6 tuổi B _ Đoàn thanh niên phường

+ Cô Duyên phụ trách đón và giữ học sinh đi trễ tại điểm Mỹ Lương

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi viếng thăm nhà bia tưởng niệm liệt sĩ phường Ninh Thủy của trường Mầm non Ninh Thủy./.

 

Nơi nhận:

- UBND phường NInh Thủy

- Hiệu trưởng; 

- BPCM, TTCM (thực hiện);

- BĐDCMSH; ĐTN (Phối hợp t/h)

- Lưu VT HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hà Phương Thoa