PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA

TRƯỜNG MẦM NON NINH THỦY

 
 
 

Số: 37/KH-MNNTy

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Ninh Thủy, ngày 26  tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2019 – 2020

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-PGDĐT ngày 07/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2019-2020;  

Căn cứ chỉ tiêu biên chế đã được phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và điều kiện tình hình thực tế tại địa bàn phường Ninh Thủy;

Trường mầm non Ninh Thủy xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho trẻ em và cha mẹ trẻ.

- Huy động trẻ em độ tuổi mẫu giáo (3 – 5 tuổi) ra lớp, đặc biệt là huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp thực hiện Phổ cập GDMNCTENT.

- Tuyền truyền công tác tuyển sinh, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, phổ biến những qui định của ngành cho cha mẹ trẻ, đặc biệt là việc phối hợp giữa trường mầm non với các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong việc điều tra huy động trẻ mầm non ra lớp.

-  Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo biên chế trẻ/lớp theo Điều lệ trường mầm non

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển

1.1. Hình thức, đối tượng, điều kiện dự tuyển

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Độ tuổi mẫu giáo 3 – 5 tuổi: trẻ sinh năm 2016, 2015, 2014

+ Đối tượng ưu tiên: Nhận 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2014); con các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con thương bệnh binh, trẻ là người dân tộc thiểu số; con mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu tại địa phương; con, cháu ruột của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Điều kiện dự tuyển: Trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại phường Ninh Thủy.

1.2. Hồ Sơ dự tuyển

 a) Đơn xin nhập học;

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c) Phiếu tiêm chủng (phô tô);

d) Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận tạm trú;

e) Thẻ bảo hiểm y tế (phô tô);

g) Quyết định hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm tuyển sinh

- Thời gian tuyển sinh: từ ngày 29/7/2019  đến ngày 06/8/2019 (Riêng đối với trẻ 5 tuổi không giới hạn thời gian nhận hồ sơ).

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Điểm Mỹ Lương

+ Điểm Bá Hà 1

+ Điểm Ngân Hà

3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 – 2020

Trường mầm non Ninh Thủy có 3 điểm trường (1 điểm trường chính, 2 điểm trường lẻ)

Năm học 2019 – 2020 trường được giao 9lớp/300trẻ, trong đó:

Mẫu giáo: 9lớp/300trẻ,

Cụ thể như sau:

Stt

Lớp

Địa chỉ

Điều tra

Chỉ tiêu tuyển sinh

Trong đó

Số trẻ học bán trú

Giáo viên/

lớp

Ghi chú

Số trẻ đã có

Số trẻ tuyển mới

1

5-6 tuổi A

TDP. Mỹ Lương

24 (TDP.  Mỹ Lương: 16, Mỹ Á: 8)

35

7

28

35

2

Nhận 11 cháu 4 tuổi

2

5-6 tuổi B

35

35

15

20

35

2

 

3

5-6 tuổi C

34

35

6

29

35

2

Nhận 1 cháu 4 tuổi

4

5-6 tuổi D

TDP  Bá Hà 1

 

35

35

8

27

35

2

 

5

5-6 tuổi E

53

35

8

27

35

2

 

6

5-6 tuổi G

16

35

7

15

35

2

Nhận 1 cháu 4 tuổi

7

4-5 tuổi A

199

30

7

23

30

2

 

8

4-5 tuổi B

 

30

2

28

30

2

 

9

4-5 tuổi C

TDP. Ngân Hà

 

30

0

30

30

2

 

Tổng cộng

396

300

60

240

300

18

 

III. Tổ chức thực hiện

Nhà trường phối hợp với UBND phường, ban nhân dân các tổ dân phố rà soát, điều tra số liệu trẻ từng độ tuổi trên toàn phường. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Thành lập hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hội đồng.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên đài truyền thanh phường, wetsite của trường, bảng tin của trường mầm non Ninh Thủy. Thời gian thông báo tuyển sinh từ ngày 25/7/2019 đến ngày 30/7/2019

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ: 29/7/2019 đến ngày 6/8/2019

Hội đồng tuyển sinh họp xét hồ sơ: 07/08/2019

Thông báo niêm yết công khai kết quả tuyển sinh tại bảng tin nhà trường: 08/8/2019

Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/8/2019

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của trường mầm non Ninh Thủy./.

 

Nơi nhận:

   - Phòng GD&ĐT ;

   - UBND phường;

   - Lưu VT.

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hà Phương Thoa

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO